Sadržaj

15. 12. 2017.

In Medias ReStart

In Medias ReStart – integrativan pristup poučavanju medijske, digitalne, čitalačke, prirodoslovne, višejezične i multikulturalne pismenosti

Projekt In Medias ReStart, koji se sufinancira iz Europskoga socijalnoga fonda Europske unije, provode tri odgojno – obrazovne ustanove. Nositelj (korisnik) projekta je OŠ Matije Gupca iz Zagreba, a partneri su OŠ Maria Martinolića iz Malog Lošinja i SŠ Marka Marulića, Slatina. Započeo je 30. studenoga 2017. i predviđeno mu je trajanje do 30. studenoga 2019. godine.

Cilj je projekta razviti izvannastavne kurikule za učenike od 3. razreda osnovne do 2. razreda srednje škole. U sklopu njih bi se integrativnim pristupom poučavanju razvijale učeničke kompetencije i vještine na području medijske, digitalne, čitalačke, prirodoslovne, višejezične i multikulturalne pismenosti.

Kao dio projekta predviđeno je i stručno osposobljavanje odgojno – obrazovnih djelatnika koji će razvijanjem projektnih sadržaja i osmišljavanjem aktivnosti educirati učenike u sklopu izvannastavne aktivnosti.

Raspored aktivnosti, šk. god. 2018/19.

Tjedan 3. i 4. razredi 5. i 6. razredi 7. i 8. razredi
A (5/7) Četvrtak
11:25–12:15
Srijeda
13:10–13:55
Petak
13:10–13:55
B (6/8) Utorak
11:25–12:15
Četvrtak
12:15–13:05
Petak
13:10–13:55

Cilj projekta

Istraživanja su pokazala da učenici tijekom formalnog obrazovanja ne stječu dostatno znanje iz područja različitih  vrsta pismenosti. Ovim se projektom žele unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih vještina za cjeloživotno učenje. Također, projektom će se povećati kapaciteti odgojno – obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u sklopu školskog kurikuluma usmjerenog razvoju nekoliko vrsta pismenosti. Ciljne su skupine projekta učenici osnovnih i srednjih škola te odgojno – obrazovni djelatnici.

Što je pismenost?

U današnje doba biti pismen ne znači samo znati čitati i pisati. Suvremena pismenost podrazumijeva razumijevanje pojmova i sadržaja, kritičko mišljenje, analizu te vrednovanje informacija kojima smo svakodnevno izloženi.

Bez osnovnih kompetencija pismenosti danas više nismo osposobljeni sudjelovati u društveno – političkim događanjima, građanskim aktivnostima, niti se snalaziti u mnoštvu informacija koje nam se nude i koje teško pravilno procjenjujemo i izabiremo. Da bismo bili aktivni sudionici današnjeg društva znanja, potrebno je moći pronaći, kritički vrednovati, analizirati, koristiti, probrati, upotrijebiti, čak i proizvesti informaciju, a za to su nam potrebne vještine i alati koje je potrebno naučiti te se njima služiti.

Vrste pismenosti

Pismenost dijelimo prema različitim područjima znanja i vještinama koje je potrebno steći da bi se stekle kompetencije za ovladavanje njima, a In Medias ReStart projekt bavit će se sa šest  osnovnih vrsta pismenosti:

1. Medijska pismenost

Medijska se pismenost obično definira kao sposobnost pristupa, analize, vrednovanja i odašiljanja poruka posredovanjem medija. No, tome moramo pridodati i kritičku procjenu medijskih sadržaja, prepoznavanje humanih vrijednosti i ideja  u njima te razvoj vlastitih stavova. Medijsko nam je opismenjivanje važno za kritičko razumijevanje medija, vrednovanje medijskih poruka, uočavanje lažnih i prikrivenih poruka, obranu od manipulacija, ali i za stvaranje vlastite medijske poruke.

2. Digitalna pismenost

Hrvatski Nacionalni okvirni kurikulum digitalnu pismenost naziva digitalnom kompetencijom i definira je kao „osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u osobnomu i društvenomu životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža putem interneta“

3. Čitalačka pismenost

PISA je definira kao „razumijevanje i korištenje pisanih tekstova, razmišljanje o njima i angažman pri čitanju radi postizanja osobnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i potencijala te aktivnog sudjelovanja u društvu“. Smatra se da je čitalačka pismenost temelj za uspjeh u svim drugim predmetnim područjima te preduvjet za uspješno cjeloživotno učenje i aktivno sudjelovanje u društveno – političkim događanjima. Također, istraživanja pokazuju da je razina čitalačke pismenosti u nekoj zemlji bolji pokazatelj gospodarskog rasta od obrazovnih postignuća.

4. Prirodoslovna pismenost

PISA pod pojmom prirodoslovne pismenosti navodi znanje iz  prirodoslovlja i samu znanost, zatim razumijevanje prirodoslovnih procesa -  sposobnost pronalaženja, tumačenja i djelovanja na temelju dokaza: opisivanje, objašnjavanje i predviđanje prirodoslovnih pojava, razumijevanje znanstvenog istraživanja te tumačenje znanstvenih dokaza i zaključaka i, na kraju, primjenu prirodoslovnog znanja u nekom od tri glavna konteksta: život i zdravlje, Zemlja i okoliš te znanost i tehnologija.

Danas je gotovo nemoguće razumjeti svijet oko nas bez poznavanja osnova prirodoslovnih znanosti, ali i metoda njihova učenja i otkrivanja.

5. Višejezična pismenost

U današnjem globalnome svijetu, da bismo mogli uspješno komunicirati važno je poznavati i razumjeti više jezika. To znanje postaje jednako važno kao i poznavanje materinskoga jezika jer se na svakom koraku susrećemo s različitim lingvističkim matricama. Višejezična je pismenost stoga sposobnost svrhovite upotrebe jezika za razumijevanje govorenih/pisanih tekstova ili pisanog izražavanja.

6. Multikulturalna pismenost

Multikulturalna se pismenost odnosi na razumijevanje drugih i drukčijih kako bismo  uspješno uspostavili dijalog među kulturama. Ova vrsta pismenosti pomaže nam u borbi protiv predrasuda i stereotipa, boljem razumijevanju drugih kultura, običaja, vjerovanja, simbola i formiranju pozitivnih stavova o različitostima.

Integrativan pristup

Projektom In Medias ReStart u sklopu izvannastavnih aktivnosti učenici će uza suvremen i interaktivan pristup temama imati priliku usvajanjem osnova ovih šest vrsta pismenosti umjeti analizirati i kritički vrednovati dobivene informacije.

Nastavne su jedinice osmišljene i koncipirane tako da se jedan sadržaj može promatrati i usvajati u sklopu stjecanja i unaprjeđenja nekoliko vrsta pismenosti, a učenici će pod vodstvom učitelja/nastavnika aktivno sudjelovati u izradi materijala, bit će suradnici i sugovornici u stvaranju i oblikovanju kurikula ovog obrazovnog područja, učiti kritički i proaktivno razmišljati i djelovati te se snalaziti i izražavati u informacijski iznimno zahtjevnome okružju.

Uz poboljšanje vještina pismenosti, projekt pridonosi postizanju jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji te održivome razvoju i zaštiti okoliša. Cilj je projekta educirati učenike o njihovoj društvenoj odgovornosti prema zajednici i prirodi te im omogućiti da se aktivno uključe u informiranje javnosti o aktualnim temama izradom medijskih sadržaja i u sklopu edukativnih kampanja.  Projekt također pridonosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Kurikul izvannastavnih aktivnosti

Projektom će se razvijati 5 programa izvannastavne aktivnosti:

  1. Program za 3. i 4. razrede osnovne škole
  2. Program za 5. i 6. razrede osnovne škole
  3. Program za 7. i 8. razrede osnovne škole
  4. Program  za 1. razrede srednje škole
  5. Program za 2. razrede srednje škole

Osnovni podatci o projektu

Naziv projekta: In Medias ReStart – integrativan pristup poučavanju medijske, digitalne, čitalačke, prirodoslovne, višejezične i multikulturalne pismenosti

Razdoblje provedbe projekta: 30. 11. 2017. – 30. 11. 2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.442.364,79 kn. Iznos EU sufinanciranja: 100%.

Korisnik:

Osnovna škola Matije Gupca
Matija Gubec International School
IB World School
Zagreb, Hrvatska
www.os-mgubec.hr

Partneri:

Srednja škola Marka Marulića Slatina
Slatina, Hrvatska
www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr

Osnovna škola Maria Martinolića
Mali Lošinj, Hrvatska
www.os-mmartinolica.skole.hr

Kontakt: administratorprojekta@os-mgubec.hr

Materijali

Prečice